نمایندگی استان آذربایجان غربی

آقای داریوش علیخانی - مدیر دفتر نمایندگی استان آذربایجان غربی

 

آدرس:

تلفن:

۰۴۴۴۵۵۵۵۷۵۷

   تلفن همراه:

۰۹۱۴۱۸۱۱۴۰۳