مالیات بر ارزش افزوده

(اطلاعیه)

جایگاه داران محترم CNG سراسر کشور

نظر به مشمول بودن کلیه جایگاههای CNGجهت پرداخت مالیات ارزش افزوده حق العمل و همچنین با توجه به مصوبه حق العمل سال ۱۳۹۹ که با احتساب ارزش افزوده به تصویب رسیده است، خواهشمند است جهت جلوگیری از جرایم احتمالی عدم پرداخت ارزش افزوده، با تحقیق در این زمینه و اخذ مشاوره از کارشناسان خبره حوزه مالیاتی، اقدام لازم را مبذول فرمایید.
شایان ذکر است انجمن در سال گذشته نسبت به تصمیم کارگروه تعیین حق العمل در رابطه با موضوع ارزش افزوده اعتراض نموده و همچنان پیگیری این موضوع در حال انجام است ولی تاکنون اقدامی در این رابطه از سوی ارگانهای ذیربط انجام نشده است.