پیام تسلیت

جناب آقای مهندس قانعی

با نهایت تاسف و تاثر از فوت پدر گرامی شما آگاه شدیم. مراتب تسلیت ما را بپذیرید و ما را در غم خود شریک بدانید.

انجمن صنفیCNGکشور