اساسنامه جدید انجمن(فرمت مورد نظر وزارت کار)

بسمه تعالي
« اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي CNG کشور»

فصل يكم – كليات
ماده ۱ – هدف:
به استناد مادة ۱۳۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي “آيين‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات ونحوه عملکرد انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط”مصوب هیات محترم وزیران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.
ماده۲- نام، حوزة جغرافیایی و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي:
نام: انجمن صنفي کارفرمايي CNG کشور كه در اين اساسنامه به اختصار«انجمن صنفي» ناميده مي‌شود.
حوزة جغرافيايي عضو گیری فعاليت انجمن صنفي كشوري و محل اقامتگاه قانونی آن در استان تهران شهرستان تهران به نشاني صادقیه .آیت ا….. کاشانی خیابان شهید پژوهنده کوچه عزتی پور پلاک ۶۰ واحد ۱۲ طبقه ۴ مي باشد.
تبصره ۱ – هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه جغرافیایی خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا – از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد – به طور کتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منعکس نمايد.
تبصره ۲ – برای تعیین نام و عنوان انجمن صنفی، رعایت مقررات جاری کشور الزامی می باشد.
ماده ۳- وظايف و اختیارات انجمن صنفي :
۱- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
۲- جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.
۳- برنامه ريزي براي تامين نيازها،توسعه و گسترش فعاليت ها.
۴- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال و نوآوري تكنولوژيك.
۵- سعي در بهبود كيفيت توليد، بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.
۶- كوشش براي هماهنگي در امر آموزش و ارتقاي مهارت اعضاء، و همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.
۷- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.
۸- جمع آوري وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.
۹- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.
۱۰- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.
۱۱- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشدو با رعایت مقررات جاری کشور.
۱۲ – عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني.
۱۳- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
۱۴- همكاري با دستگاه هاي اجرايي و مراجع ذي ربط جهت حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط.
۱۵- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.
۱۶- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن در داخل يا خارج از كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.
۱۷- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري.

وظايف اختصاصي:
۱- هماهنگی ، تشریک مساعی و اعلام نظر مشورتی در زمینه احداث جایگاه ها و سایر موارد مرتبط به صنعت CNG با توجه به وجود یا عدم وجود توجیه اقتصادی آنها و در نظر گرفتن معیارهای نیاز سنجی
۲- تشریک مساعی با کلیه سازمان های دولتی و موسسات ذیربط در زمینه انتقال اطلاعات شغلی و ارائه تجربیات در صورت درخواست سازمان مربوطه
۳- جلوگیری از رقابت مضر میان اعضا و رفع اختلافات احتمالی آنها و تلاش در ایجاد روابط حسنه ، تفاهم و حسن همکاری و تشریک مساعی در میان اعضا
۴- راهنمایی و ارائه طرق قانونی به اعضا در زمینه های قوانین جاری کشور مانند قوانین مربوط به سازمان تامین اجتماعی , قوانین مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور , قوانین مربوط به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، قوانین مربوط به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی گاز ایران و غیره
۵- انتخاب وکیل , ارائه دادخواست و پیگیری موارد مطروحه در دادگاه های کشور تا حصول نتیجه
۶- عضویت انجمن صنفی با رعایت مقررات کشور در اتاق بازرگانی , صنایع, معادن و کشاورزی ایران
۷- انجمن صنفی میتواند در استانهای سراسر کشور ، دفاتر نمایندگی تاسیس نموده و موضوع را به اطلاع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برساند .
۸- انجمن صنفی برای دستیابی به مشارکت حداکثری و همفکری و تشریک مساعی با اعضای انجمن در فعالیتهای مختلف جهت پیشبرد سیاستهای انجمن در حفظ و صیانت از منافع اعضا ، بنا به صلاحدید هیئت مدیره نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی در زمینه های مختلف و مرتبط با حوزه CNG اقدام نماید این کارگروهها بایستی :
– متشکل از حداقل ۳ نفر و حداکثر ۹ نفر از افراد داری سوابق تجربی و تخصصی مورد نیاز و همچنین دارای علاقه و روحیه انجام کار گروهی که پس از تایید اکثریت اعضای هیئت مدیره از طرف رئیس هیئت مدیره یا دبیر انجمن به اعضا معرفی می گردند.
– انتخاب رئیس ، نایب رئیس و دبیر کارگروهها بر عهده هیئت مدیره انجمن صنفی می باشد.
– کارگروههای بازوی مشاوره ای هیئت مدیره انجمن صنفی محسوب می گردند بنابراین اجازه فعالیت مستقل نظیر شرکت در جلسات و یا نامه نگاری مستقیم با ارگانهای مختلف و غیره را ندارند لذا مصوبات جلسات کارگروهها بایستی توسط رئیس کارگروه یا دبیر آن به دبیرخانه انجمن صنفی جهت طرح در جلسات هیئت مدیره ، تحویل گردد.
– حضور حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی یا دبیر انجمن صنفی در هریک از کارگروهها الزامی است.
۹- شرح کار ، اهداف تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه تعامل کارگروهها ، در آئین نامه های داخلی انجمن صنفی با تصویب هیئت مدیره انجمن صنفی تعیین می گردد.

فصل دوم
شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي
ماده ۴- شرايط عضويت:
كليه اشخاص حقيقي/حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند:
الف) شرایط عمومی
۱- تابعيت ايران.
۲- استقرار در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی.
۳- فعالیت در حرفه/ صنعت CNG در حوزه جغرافیایی انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي و مجوزهای معتبر مطابق با شرایط اختصاصی انجمن صنفی
۴- ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون كار
۵- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
۶- پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب.
ب ) شرایط اختصاصی
شاغل در حرفه یا صنعت گاز طبیعی فشرده CNG , LNG , LPG, ANG با ارائه مدارک شناسایی معتبر به شرح ذیل :

۱- – داشتن سن قانونی
۲- ارائه مدارک معتبر مبنی بر کارفرما بودن شامل موارد زیر می باشد (بند ۴ ماده ۴) :
– مالکیت عرصه و اعیان یا مدیریت جایگاه خصوصی تک منظوره و دو منظوره
– مدیریت شرکت تامین کننده تجهیزات جایگاه سوخت با دارا بودن مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و یا سایر دستگاه های دولتی مرتبط
– مدیریت شرکت تعمیرات و نگهداشت جایگاه های سوخت با دارا بودن مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و یا سایر دستگاه های دولتی مرتبط
– مدیریت شرکت بهره بردار جایگاه های سوخت با دارا بودن مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و یا سایر دستگاه های دولتی مرتبط
– مدیریت آزمایشگاه ها و کارگاه های فعال در زمینه جایگاه های سوخت با دارا بودن مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و یا سایر دستگاه های دولتی مرتبط
– مدیریت شرکت های مخزن ساز جایگاه های سوخت یا خودروها با دارا بودن مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و یا سایر دستگاه های دولتی مرتبط
– مدیریت شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه ساخت و تعمیرات تجهیزات و قطعات جایگاه های سوخت با دارا بودن مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و یا سایر دستگاه های دولتی مرتبط
– مدیریت شرکت های مشاور یا ناظر فعال در زمینه طراحی نقشه و نظارت بر ساخت و نصب تجهیزات جایگاه های سوخت با دارا بودن مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و یا سایر دستگاه های دولتی مرتبط
– مدیریت شرکت های سازنده تجهیزات یا قطعات یدکی جایگاه های سوخت و همچنین ادوات و لوازم تبدیل و دوگانه سوز کردن خودروها و نیز شرکتهایی که در حوزه تعمیرات تجهیزات یا قطعات یدکی مرتبط با صنعت CNG فعال می باشند با دارا بودن مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و یا سایر دستگاه های دولتی مرتبط
تبصره ۱- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
تبصره ۲- در صورت شكايت متقاضيان مبنی بر عدم پذيرش عضويت (به دلیل عدم احراز شرايط) یا تعلیق از عضویت اعضا، هیات مدیره مکلف است در اولین جلسه مجمع عمومی، موضوع را در دستور جلسه قرار دهد. تصميمات مجمع عمومی درصورت رعایت مقررات مربوط و اساسنامه دراين زمينه قطعي است.
تبصره ۳ – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست بدهد و یا در صورت عدم اشتغال در صنف مربوط بیش از ۶ ماه یا در صورت صدور آراي قطعی از سوی مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته شده و توسط مسئولین انجمن صنفي از موضوع مطلع خواهد شد، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.
تبصره ۴ – عضو افتخاری : شامل اساتید دانشگاهها ، هیات های علمی ، مهندسین مشاور ، کارشناسان سازمانهای دولتی و ملی ، دانشجویان و سایر علاقمندان و همچنین متخصصین حوزه CNG با درخواست می توانند به عضویت افتخاری انجمن صنفی درآیند. حضور اعضای افتخاری ، در مجامع عمومی و جلسات انجمن صنفی ، به صورت میهمان خواهد بود.
ماده ۵- موارد تعليق از عضويت انجمن صنفي:
۱- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده ۸ اين اساسنامه.
۲- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و مصوبات قانوني هريك از اركان انجمن صنفی با تصويب دو سوم اعضاي هيات مديره و تاييد بازرس.
۳-آرای صادره از مراجع قضایی کشور
۴- از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۴ این اساسنامه
۵- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوطه بیش از شش ماه
تبصره- در موارد بند های ۱ و ۲ عضویت شخص و یا شرکت مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می اید و تا رفع تعلیق در مجمع عمومی حق رای در مجامع عمومی و فوق العاده را نخواهد داشت.
ماده ۶- منابع مالي انجمن صنفي:
الف – وروديه: ورودیه که مبلغ ان توسط مجمع عمومی عادی سالانه تعیین و فقط برای یک بار دريافت مي‌گردد .
ب – حق عضويت: حق عضویت سالانه که مبلغ ان به تناسب نیز مالی انجمن هر سال توسط هیات مدیره تعیین می گردد.
تبصره ۱ – : بر اساس نیاز مالی انجمن در هر سال مالی ، هیئت مدیره می تواند نسبت به افزایش یا کاهش حق عضویت سالانه اعضا اقدام نموده و مراتب را به اعضا اعلام نماید.
تبصره ۲ – : مبنای اعتبار حق عضویت سالیانه پرداختی توسط اعضا ، سال مالی انجمن می باشد که از ۱ فروردین هر سال شمسی شروع و در پایان همان سال شمسی ، خاتمه می یابد.
تبصره ۳ – مجمع عمومی میتواند در جلسات سالانه نسبت به تغییر مبلغ ورودیه و حق عضویت اقدام نماید همچنین مجمع عمومی عادی می تواند برای هر دوره این اختیار را به هیات مدیره تنفیذ نماید.
ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه
د- ساير منابع قانوني به گونه اي كه مطابق قوانين و مقررات كشور، تشكل را داراي ماهيت انتفاعي ننمايد.
تبصره: منظور از فعاليت غيرانتفاعي، عدم انجام هرگونه فعالیت به منظور کسب سود و عدم برداشت مستقيم يا غير مستقيم وجوه حاصل از انجام فعالیت‏‏‏ها به نفع هيات مديره، اعضا،کارکنان يا افراد وابسته آنان مي باشد.
ماده ۷-كليه اعضا بايد حق عضويت خود را به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند حداکثر طی سه ماه نخست سال مالی انجمن ، واريز و رسيد بانكي را به خزانه دار ارايه نمايند.
تبصره ۱- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.
تبصره ۲- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند.
ماده ۸ – چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر۳ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد،از طرف خزانه دار به وی اخطار کتبی به صورت نامه رسمی و ارسال آن به صورت پست پیشتاژ به آدرس قانونی اعضا داده می شود. چنانچه پس ازاخطار کتبی، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید -با تصويب هيات مديره -عضويت شخص مذکوردرانجمن صنفي به حالت تعليق در مي آيد. اخراج يا قبول مجدد عضويت از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد.
تبصره ۱-آدرس قانونی اعضا , ادرسی می باشد که در زمان عضویت مطابق مدارک ارسالی به انجمن اعلام گردیده است و در صورت تغییر ادرس هر یک از اعضا موظف می باشند که مراتب را به صورت کتبی به دفتر انجمن اعلام و رسید تحویل دریافت نمایند.
تبصره ۲ – در صورت تعلیق هر کدام از اعضا انجمن ، تا قبول مجدد عضویت در اولین مجمع عمومی و البته پس از پرداخت بدهی های عضو تعلیق شده به انجمن , عضو تعلیق شده حق رای دادن در هیچ یک از مجامع عمومی عادی و فوق العاده را نخواهد داشت مگر اینه عضو تعلیق شده با رای مجمع عمومی از حالت تعلیق خارج گردد و رفع تعلیق گردد.

فصل سوم
اركان انجمن صنفي
ماده ۹- اركان انجمن صنفي عبارت است از :
۱- مجمع عمومي
۲- هيأت مديره
۳-بازرس يا بازرسان
الف – مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن:
ماده ۱۰- مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است، از اجتماع اعضای حقيقي و نمايندگان اعضاي حقوقي به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد.
تبصره ۱ –منظور از نمایندگان اعضای حقوقی، مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و یا شخص دیگری است که توسط صاحبان امضاي مجاز به صورت کتبی معرفی شده باشد.
تبصره ۲ –عضو حقیقی باید شخصا در مجامع عمومی شرکت نماید و یا اینکه شخص دیگری را به صورت کتبی و رسمی جهت شرکت در مجامع معرفی نماید.
تبصره ۳- براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله درج آگهی در روزنامه كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضا تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي، بايد حداقل ۲۰ روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از ۴۵ روز تجاوز نمايد.
تبصره ۴– دعوت مجامع عمومي با تصويب هيات مديره خواهد بود.ضمن اینکه بازرس يا بازرسان و همچنین یک چهارم اعضا می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمایند.
تبصره ۵– دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده، مكلفند موضوع، مکان و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل ۲۰روز پيش از تشكيل، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايند.
تبصره ۶– گزارش های مالی و سایر مواردی که مستلزم بررسی قبلی اعضا می باشد، همزمان با دعوتنامه به طریق مقتضی (بند ۴ ماده ۱۲) به اعضا اطلاع رسانی مي شود.
تبصره۷– اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره، بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد. در هر صورت مشارکت اکثریت مطلق حاضرین الزامی است.
تبصره۸-هریک از اعضای مجمع عمومی (حقیقی یا حقوقی) می تواند یکی دیگر از اعضا را بطور کتبی به وکالت از طرف خود به مجمع عمومی معرفی نمایند و هر عضو میتواند وکالت یکی از اعضای مجمع را عهده دار شود.
تبصره ۹ – بنا به ضرورت و تشخیص هیئت مدیره ، مجمع عمومی می تواند در مواقع ضروری به صورت مجازی برگزار گردد.
ماده۱۱- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت.
تبصره ۱ – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك چهارم اعضا به طور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود.
تبصره ۲- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آرای حاضران معتبر است مگر در انتخابات اعضای هیات مدیره , بازرسان و هیات داوری که تصمیمات با اکثریت نسبی آراء ماخوذه معتبر می باشد.
تبصره ۳ – چنانچه مدارک انتخابات و مصوبات مجامع عمومی ظرف شش ماه جهت ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نگردد یا به هر دلیل از ارایه کامل مدارک و مستندات خودداری گردد، می بایست تشریفات قانونی جهت برگزاری مجمع عمومی و اخذ تائیدیه مصوبات مجدداً اجرا گردد.
ماده ۱۲- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از:
۱- بررسی و رسیدگی به گزارش عملکرد هیات مدیره،در خصوص گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب پیشنهادهای مربوط به برنامه های آتی و قبلی انجمن صنفی.
۲-بررسی گزارش مالی خزانه دار و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب عملکرد گذشته و بودجه آتی. در صورت عدم تصویب گزارش مالي توسط مجمع عمومي، مطابق تبصره ۴ ماده ۳۰ عمل خواهد شد.
۳-دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.
۴- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضا (درخصوص صورتجلسات، گزارش های مالی، بخشنامه ها و…).
۵- بررسي و تصويب يا رد پذیرش متقاضيان عضويت در انجمن صنفي به طور مستند و مستدل.
۶- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني که طبق اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند (موضوع تبصره ۲ ماده ۴ اساسنامه).
۷- بررسی، تصویب و تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضا.
۸- ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکتهاي تعاوني وسايرمراکزمرتبط.
۹- انتخاب و عزل انفرادی یا دسته جمعی هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.
۱۰- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضا و يا تغيير آن.
۱۱- تعیین روزنامه برای درج آگهی های انجمن صنفی.
ماده ۱۳ – مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در مورد موضوعات ماده ۱۴، با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد. چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل يك سوم اعضا رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت دو سوم آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۱۴- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از:
۱- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه.
۲- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیات تسویه.
تبصره – پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح اساسنامه، بايد به طور مشخص و كتبي حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به اطلاع كليه اعضا و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسانده شود.
ماده ۱۵-پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيات مديره، بلافاصله هيأت ریيسه مجمع عمومي شامل حداقل۳ نفر، مركب از يك ریيس، يك منشي و ناظر یا ناظران از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت.
تبصره: مجموع اعضای هیئت رئیسه و ناظران مجمع، بایستی عدد فرد باشد.
ماده ۱۶-وظایف و اختیارات هیات رییسه:
۱ – بررسی اجرای صحیح مواردی از قبیل: نحوه دعوت اعضا مجمع (درصورت وصول اعتراض)،صلاحیت حاضرین در مجمع، تهیه صورتجلسات مجامع،طرح و بررسی تذکرات و اخطارهای اعضا به هیات مدیره و اجرای سایر مقررات.
۲ – اعضای هيأت رئيسه نبايد از بین اعضای هیات مدیره یاكانديداي عضويت درهيأت مديره و بازرسان باشند (مگر با نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه تعداد حاضران در مجمع عمومی كمتر از ۲۰ عضو باشد).
۳ – برگزاركنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند دو نسخه فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و ضمن ارسال به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، نسخه دیگر را پيش از آغاز مجمع عمومي به امضاي اعضاي حاضر برسانند و جهت بررسی، تایید و امضا به هیئت رئیسه ارائه نمایند.
۴- هيات ریيسه مجمع ، مكلف است در پايان مجمع، نتیجه کلیه مصوبات و انتخابات را (پس از شمارش آرا) ضمن درج در صورتجلسه مجمع قرائت و امضا نماید.
۵- هرگاه در مجامع عمومي شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد، هيات ریيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده، مکان و تاريخ جلسـه بعدي را كه حداكثر از ۲۰روز متجاوز نباشد، معين كند. تمديد جلسه، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل، در مرحله بعدي، مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.
ماده ۱۷-چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي برگزاري مجمع عمومي و انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند، هيأت ریيسه مجمع مكلف خواهند بود، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند.
ب – هيأت مديره ، وظايف و اختيارات آن :
ماده ۱۸- هيأت مديره داراي ۷ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با اکثریت نسبی آراء ماخوذه در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت ۳ سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم، بلامانع است.
ماده ۱۹- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار و همچنين از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.
تبصره- دعوت اولین جلسه هیئت مدیره برعهده مسن ترین عضو می باشد.
ماده ۲۰-جلسات عادي هيأت مديره هر ماه یکبار با حضور اكثريت اعضا (حداقل ۵ نفر) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرای اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ – برنامه زماني و مكان برگزاري جلسات و نحوه دعوت در اولين جلسه هيات مديره تعيين و اطلاع رسانی خواهد شد.
تبصره ۲ – جلسات فوق العاده هیئت مدیره بنا به درخواست اکثریت اعضا ( حداقل ۴ نفر) برگزار می می گردد. نحوه دعوت و اطلاع رسانی درخصوص زمان و مکان جلسه مانند جلسات عادی می باشد.
تبصره ۳- غيبت بیش از سه جلسه (به استثنای جلسات فوق العاده) در طول یک سال به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره، عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جایگزین عضو اصلی خواهند شد.مگر اینکه مستندات موجه بودن غیبت نظیر بیماری و… به هیئت مدیره ارائه و توسط هيات مديره تاييد شده باشد.
تبصره ۴- خدمات هيأت مديره افتخاري است و هرگونه پرداخت به اعضای هیئت مدیره فقط از طریق تصویب مجمع عمومی عادی امکانپذیر می باشد.
تبصره ۵-برگزاری جلسات هیات مدیره به صورت انلاین مجاز می باشد و مراتب زمان برگزاری آن از طریق اعلام دبیرخانه انجمن صنفی به اعضا هیات مدیره و همچنین مطابق با آیین نامه برنامه زمانی و نحوه برگزاری جلسات هیات مدیره مصوب اعضا هیات مدیره اعلام می گردد.
ماده ۲۱- هيأت مديره موظف است در بدو تاسیس، حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن، نسبت به افتتاح حساب در یکی از بانك هاي كشور اقدام نموده و شماره حساب را از طریق مقتضی (مطابق بند۴ ماده ۱۳) به اطلاع اعضا برساند.
تبصره ۱- دریافت هرگونه وجه شامل ورودیه و حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه باید صرفا از طریق واریز به حساب بانکی انجمن صنفی صورت گیرد.
ماده ۲۲ – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء رييس هيات مديره یا دبير باتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده ۲۳ – در صورت استعفا،از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت (برابر تبصره ۳ ماده ۲۱)، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد. در صورت تغییر در سمت ها، هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد. هرگونه تغییرات در اعضا هیات مدیره و بازرسان پس از ثبت در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی موثر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي گردد.
تبصره ۲- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن صنفي را به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي اعلام نمایند.
ماده ۲۴ – هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد.
تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسوول حفظ كليه دارایي ها، اموال، اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.
ماده ۲۵- ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره:
۱- تهيه و تنظیم دفاتر مالي، عضويت و صورتجلسات هيات مديره به نحوی که قابل استناد بوده و نمایانگر گردش مالی، نحوه و ترتیب عضویت اعضا و مصوبات قانونی هیات مدیره باشد.
۲- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.
۳- دعوت مجامع عمومي درموعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.
۴- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دارو پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
۵- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.
۶- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي.
۷- انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.
۸- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن.
۹- همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا.
۱۰- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي، قضائي، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه.
۱۱- اتخاذ تصميم در مورد پيمان هاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آیين نامه هاي داخلي.
۱۲- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به اعضا (مطابق بند۴ ماده۱۳).
۱۳- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار با رعايت مقررات قانوني.
۱۴- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم) از قبيل كميته حل اختلاف، كميته عضويت، كميته تداركات و پشتيباني، كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها.
۱۵- بررسی و تصویب پيوستن به انجمن‌هاي صنفي دیگر به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از كانونهاي مذكور.
ماده ۲۶- وظايف ریيس هيأت مديره :
۱- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه.
۲- اداره جلسات هيأت مديره.
۳- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي، جهت اجرا و پيگيري آن.
۴- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسوولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.
۵- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.
۶- امضاي كارت هاي عضويت اعضا پس از تاييد خزانه دار مبني بر بدهكار نبودن عضو.
۷- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده ریيس قرار دارد.
تبصره۱- قسمتي از وظايف ریيس هيات مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن صنفي خواهد بود.
تبصره ۲ – در غیاب رییس هیئت مدیره، نایب رییس انجام وظایف بند های ۱ و ۲ و۳ را به عهده خواهد داشت.
ماده ۲۷- هيات مديره میتواند نسبت به جذب دبير خارج ازاعضا اقدام نمايد. با پايان اعتبار هيات مديره، رابطه کاری دبير با انجمن صنفي نيز ملغي مي شود.
تبصره- دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسووليت مستقيم دبيرانجمن صنفي و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد ریيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره، به كار گمارده مي شوند.
ماده ۲۸- وظايف واختيارات دبير:
دبيردر صورت تفويض ازطرف هيات مديره، داراي وظايف زير خواهد بود:
۱- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفي.
۲- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي.
۴- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها.
۵- تهيه دفاتر «عضويت» و «امور مالي»و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها.
۶- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.
۷- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسوولان و اعضاي انجمن صنفي.
۸- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي، هيأت مديره و بازرسان.
۹- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمنصنفي، احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري مربوط.
۱۰-معرفی و فراهم نمودن امکان تماس بین اعضا با هم و با مسئولان انجمن صنفی.
۱۱- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.
تبصره ۱-اقدامات و مکاتبات دبیر در هر صورت نباید خارج از اراده و توافقات هیات مدیره باشد.
تبصره ۲- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسوول هستند.
ماده ۲۹- وظايف واختيارات خزانه دار:
۱- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رييس هيات مديره و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.
۲- اداره امور مالي انجمن تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي.
۳- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورتحساب هاي مربوط.
۴-تایید صدور و امضای كارت عضويت اعضا توسط ریيس هيأت مديره.
۵- نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي ومسووليت درحفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالي و صحت معاملات انجمن صنفي.
۶- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.
۷- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.
تبصره ۱- خزانه دارموظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش کتبی مالي انجـــمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و ریيس هيأت مديره، رونوشت آن را در اختيار بازرسان و دبیر جهت اطلاع به اعضا قرار دهد.
تبصره ۲- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان،كليه دفاتر واسناد مالي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين، در اختيار آنان قرار دهد.
تبصره ۳–خزانه دار موظف است موارد مغایر با سیاست های مصوب مجمع عمومی و عرف هزینه کردها را ضمن تذکر به هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه نماید.
تبصره ۴ – در صورت عدم تاييد تراز مالي در مجمع عمومي با تصویب مجمع عمومی موضوع از طریق حسابرسان رسمی بررسی میگردد.
ج ـ بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان
ماده۳۰-انجمن صنفي داراي۱ نفر بازرس اصلي و ۱ نفر بازرس علي البدل مي باشدكه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت ۱ سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.
تبصره۱- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت ، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.
تبصره ۲ – هیات مدیره موظف به برگزاری به موقع انتخابات بازرس بوده و در صورت عدم اقدام به موقع پاسخگوی تبعات بعدی خواهد بود.
ماده ۳۱- وظايف و اختيارات بازرسان :
۱- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.
۲- رسيدگي و نظارت به دفاتر واوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي(از جمله تبصره ۳ ماده ۳۰).
۳- پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد).
۴- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي.
۵- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه.
۶- شرکت در جلسات هيأت مديره، بدون داشتن حق راي.
تبصره ۱- بازرس/بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليه محاسبات مربوط را رسيدگي و نظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفي تسليم دارند. همچنين بازرس/بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نياز به مجمع عمومي(گزارش سالانه) و وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعي ارايه نمايند.
تبصره ۲ – بازرس/ بازرسان در صورت دریافت گزارش یا مشاهده سوء استفاده هریک از اعضاي هيات مديره، از موقعیت خود، موضوع را کتبا به هیات مدیره اخطار می نماید.

فصل چهارم
ساير مقررات
ماده۳۲- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند:
۱- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۳- عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني
۴- نداشتن محکومیت قطعی كيفري موثرکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
۵- داشتن حسن شهرت
۶- عدم اعتياد به مواد مخدر
۷- مدیر واحد مربوطه) در کارگاههای دارای شخصیت حقیقی) باشد (تبصره ۲ ماده ۱۰)
۸- نماینده قانونی عضو حقوقی مربوطه باشد. (مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۰ )
۹- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه
۱۰- دار بودن ۱۰ سال سابقه مفید و اجرایی در صنعت CNG
۱۱- داشتن سن حداقل ۳۰ سال تمام
۱۲- کاندیدا های اعضای هیات مدیره و بازرسان مکلف می باشند ظرف حداکثر ۷ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع اعلام کاندیداتوری خود را به صورت کتبی به انضمام مدارک مورد نیاز به دبیرخانه انجمن صنفی ارسال و رسید آن را تحویل نماید .(در زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای که با تغییر اساسنامه همراه باشد ، کاندیداهای عضوبت در هیئت مدیره در همان روز میتوانند درخواست کاندیداتوری خود را ثبت نمایند)
تبصره ۱ : رئیس هیئت مدیره نمی تواند بیش از ۲ دوره متوالی بعنوان رئیس هیئت مدیره قبول مسئولیت نماید.
تبصره ۲ : رئیس هیات مدیره در هر سال صرفاً با تائید مجدد حداکثری اعضای هیات مدیره میتواند به مسئولیت خود ادامه دهد.
تبصره ۳ : اعضای هیات مدیره نمی توانند در بیش از یک انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی به عنوان عضو هیات مدیره یا بازرس انتخاب شوند.
تبصره ۴ : از هریک از شرکتها و یا جایگاهها و غیره ، حداکثر یک شخص امکان کاندیداتوری و عضویت در هیئت مدیره انجمن صنفی را دارا می باشند.
ماده ۳۳- در اجراي ماده۱۸ آیين نامه انجمنهاي صنفي و کانونهاي مربوط، به منظور ثبت و آموزش اعضا، هر دوره حداقل پنج درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد.
ماده ۳۴- مسوولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن صنفي يا خارج از آن، در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.
ماده ۳۵- در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين اعضا ۳ يا ۵ نفر افرادی را که شرایط مندرج در ماده ۳۲ این اساسنامه را دارا باشند به ویژه با تاکید بر “دارا بودن حداقل تحصبلات دیپلم” بعنوان اعضای هیات داوری برای مدت سه سال انتخاب و طی صورتجلسه به وزارت کار و رفاه امور اجتماعی معرفی نماید
تبصره ۱- اعضای هیات داوری در اولین جلسه بعد از انتخابات از بین خود یک نفر رئیس ,یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب و صورتجلسه ای تنظیم و امضا نموده جهت ثبت به وزارت تعاون ,کار و رفاه اجتماعی ارائه می نمایند.
تبصره ۲- حل اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر ,یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن با هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان در چهارچوب مقررات قانونی بعهده هیات داوری بوده موظف هستند ضمن تسلیم گزارش اقدامات قانونی خود را در قالب صورتجلسه تنظیمی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند,گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی سالانه نیز باید ارائه نمایند.
ماده ۳۶- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد:
۱- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده
۲- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره وعدم تجديد انتخابات آن
۳- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور
تبصره ۱- چنانچه انجمن صنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ يا ۵ نفر به عنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد.
تبصره ۲-چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد، مراحل انحلال و تسویه حسابها با هماهنگی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی (با توجه به تبصره ماده ۱۶ آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط)طبق مقررات قانون تجارت وبا نظارت مراجع قضایی کشور صورت می گیرد.
ماده ۳۷- هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن صنفي رسيدگي نموده، فهرست كاملي از كليه دارایي هاي انجمن صنفي شامل اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن صنفي را تهيه نموده، دارایي انجمن صنفی را پس از تصفيه كليه حسابهـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار اعضا رسمی انجمن صنفی قرار دهند و در صورت عدم وجود به موسسات خیریه واگذار شـود.
ماده ۳۸-مفاد این اساسنامه تابع آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و مقررات تدوین اساسنامه بوده و هر گونه ابهامي در اجراي مقررات آن، تابع نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد.
ماده ۳۹ –هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتبر و قابل اجراست.
ماده۴۰- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود.
اين اساسنامه در ۴۱ ماده و ۲۲ تبصره در مجمع عمومی موسس مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ به تصویب رسیده و با ایجاد اصلاحات در آن در۴۰ ماده و ۴۴ تبصره در تاريخ ۱۷/۹/۱۳۹۳ در مجمع عمومی فوق العاده انجمن به تصویب رسیده و با ایجاد اصلاحات مجدد در آن در چهار فصل و ۴۰ ماده و ۵۳ تبصره در تاریخ ۳۱/۵/۱۴۰۱ با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجمن صنفي رسيد.