روند افزایش کارمزد جایگاه های CNG از سال ۹۶ تاکنون