انتصاب های جدید در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در احکام جداگانه‌ای کرامت ویس کرمی را به عنوان “مدیر تامین و توزیع” و علی‌اکبر نژادعلی را به سمت “مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه توزیع الکترونیکی گاز مایع” منصوب کرد.