خود تحریمی، این بار توسط شرکت گاز با قطع گاز جایگاه های CNG

جوهری گفت: شرکت های گاز استانی، بدون در نظر گرفتن شرایط جایگاه داران و شرکت های بهره بردار، اقدام به تشدید فشارهای خود جهت وصول قبوض گاز جایگاه ها نموده و در صورت عدم پرداخت قبوض در بازه های چند روزه، اقدام به قطع گاز جایگاه ها می نمایند

محسن جوهری رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور در گفتگو با “نفت ما” گفت: پس از تحریم های آمریکا و به تبع آن افزایش شدید نرخ ارز در کشور، هزینه های بهره برداری و نگهداشت جایگاههایCNG به شدت افزایش یافت و جایگاه دارانCNG و شرکت های بهره بردار به دلیل آثار ناشی از این افزایش هزینه ها، با ورشکستگی و زیان انباشته مواجه شده اند و توان پرداخت هزینه های جاری جایگاه ها را ندارند.

وی بیان داشت: دولت محترم مبلغی را به عنوان افزایش کارمزد در سال جاری به جایگاه هایCNG اختصاص داده که پاسخگوی افزایش هزینه های جایگاه ها نبوده و جایگاهداران و شرکت های بهره بردار را به خصوص در مورد جایگاه های کم فروش، با مشکلات بسیار زیادی مواجه ساخته است.

وی افزود: در چنین شرایطی شرکت های گاز استانی، بدون در نظر گرفتن شرایط جایگاه داران و شرکت های بهره بردار، اقدام به تشدید فشارهای خود جهت وصول قبوض گاز جایگاه ها نموده و در صورت عدم پرداخت قبوض در بازه های چند روزه، اقدام به قطع گاز جایگاه ها می نمایند که این موضوع مصداق بارز خود تحریمی توسط شرکت های گاز استانی در شرایط فعلی کشور است.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور اظهار داشت: عدم تناسب قیمت بنزین وCNG در سالهای اخیر و همچنین افزایش قیمتCNG در سال جاری بدون افزایش قیمت بنزین متناسب با آن، موجب کاهش مصرف روزانهCNG کشور، به میزان حدود ۲٫۵ میلیون مترمکعب در مقایسه با سال ۹۶ گردیده و این کاهش مصرف CNG موجب افزایش مصرف بنزین و زیان روزانه حدود ۸ میلیارد تومانی برای اقتصاد ملی شده است و این در حالیست که کل درآمد شرکت ملی گاز ایران از محل فروشCNG ، روزانه حدود ۶ میلیارد تومان است.

وی در پایان خاطر نشان ساخت: از شرکت ملی گاز ایران انتظار می رود با متوقف نمودن اقدامات شرکت های گاز استانی در این خصوص و حمایت از جایگاه های CNG، زمینه خدمات رسانی مداوم جایگاه هایCNG کشور به مردم عزیز و کمک به اقتصاد ملی به واسطه صرفه جویی در مصرف بنزین و همچنین بهبود شرایط زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت پاکCNG را فراهم نماید.