چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

کار گروه بهره برداری جایگاه های CNG

آقای مهندس اصغر ملکی

رئیس کار گروه بهره برداری