سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

کار گروه بهره برداری جایگاه های CNG

آقای مهندس اصغر ملکی

رئیس کار گروه بهره برداری