سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹

کار گروه تعمیر و نگهداشت جایگاه های CNG

آقای مهندس غلامحسین عیدی

رئیس کارگروه