پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

کار گروه تعمیر و نگهداشت جایگاه های CNG

آقای مهندس غلامحسین عیدی

رئیس کارگروه