سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

آخرین اعضا هیئت مدیره انجمن

بهبود داداش زاده

نائب رئیس هیات مدیره

محسن جوهری

رئیس هیئت مدیره

محسن راه روان

دبیر و عضو اصلی

نادر آخوندی

خزانه‌دار و عضو اصلی

غلامحسین عیدی

عضو اصلی هیات مدیره

احسان سمیعی

عضو اصلی هیات مدیره

رضا نیکزاد

عضو هیات مدیره

 مقداد کریمی مقام

بازرس