اطلاعیه انجمن صنفی CNG کشور در خصوص رعایت موارد ایمنی و انجام اقدامات لازم در زمان بروز حوادث

نظر به بروز حوادث ناگوار در برخی از جایگاه های CNG که همگی به دلیل انفجار مخازن خودروها روی داده اند، توجه به برخی موارد به منظور جلوگیری از بروز مشکلات برای شرکت های بهره بردار و مالکان محترم جایگاه ها، ضروری است.

برای مشاهده اینجا کلیک نمایید.