درگیری راننده پراید با اپراتور جایگاه CNG

راننده پراید با اپراتور جایگاه CNG طاهر آباد  به نام یونس علایی به دلیل اصرار بر پیاده نمودن سرنشین درگیر شد. که این امر منجر به تماس با ۱۱۰ و تهیه صورتجلسه شد.