بی نظمی در جایگاههای سی ان جی در پی انتشار پیامک وزارت بهداشت

در پی انتشار پیامک وزارت بهداشت در خصوص درخواست از مشتریان جایگاهها برای پیاده نشدن از خودرو در هنگام سوختگیری ، متاسفانه این پیامک که جهت جایگاههای سوخت بنزین ارسال شده است موجب  ایجاد بی نظمی  و عدم رعایت موارد ایمنی در جایگاههای سی ان جی گردیده است.

لذا ضروری است مردم عزیز هنگام سوختگیری در جایگاههای سی ان جی ضمن پیاده شدن از خودرو، اجازه دهند تا سوختگیری توسط اپراتور جایگاه انجام شود.