یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

ضد عفونی کردن جایگاههای CNG، توسط شرکت های بهره بردار و جایگاهداران