پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

ضد عفونی کردن جایگاههای CNG، توسط شرکت های بهره بردار و جایگاهداران