تقدیم ب تمامِ مدافعین سلامت کشورم،،،✌️

با افتخار؛تقدیم ب تمامِ
مدافعین سلامت کشورم،،،✌️

ما گر ز سر بریده می ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی رقصیدیم،،،