نامه انجمن به رئیس بانک مرکزی

پیرو ابلاغ بانک مرکزی به بانکها جهت جلوگیری از دریافت و پرداخت پول نقد، این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای جایگاههای سوخت از جمله CNG در کشور گردیده است.