وضعیت جایگاههای CNG استان البرز در نوروز ۹۹/کرونا فروش جایگاهها را به شدت کاهش داده