وضعیت جایگاههایCNGاستان قزوین در نوروز ۹۹/کرونا فروش جایگاهها را به شدت کاهش داده