چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

وضعیت جایگاههایCNG استان کرمانشاه در نوروز ۹۹/کرونا فروش جایگاهها را به شدت کاهش داده