چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

وضعیت جایگاههایCNG استان یزد در نوروز ۹۹/کرونا فروش جایگاهها را به شدت کاهش داده