چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

وضعیت جایگاههایCNG استان یزد در نوروز ۹۹/کرونا فروش جایگاهها را به شدت کاهش داده