وضعیت جایگاههای CNG استان اصفهان در نوروز ۹۹/کرونا فروش جایگاهها را به شدت کاهش داده