دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

وضعیت جایگاههای CNG استان سمنان در نوروز ۹۹/کرونا فروش جایگاهها را به شدت کاهش داده