درخواست مدیریت طرح CNGاز سازمان شهرداریها برای مساعدت با شرکت های بهره بردار

مدیریت طرح CNGدر پاسخ به درخواست انجمن ، اقدام به ارسال نامه ای به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در رابطه با مساعدت لازم با شرکتهای بهره بردار به علت شرایط خاص فروش جایگاههای CNG به دلیل شیوع کرونا نمود.