روز کارگر مبارک

کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است کار خلاصه نمیشود به جنبش مخصوص و کارگر خلاصه نمیشود به گروهی خاص و به این انگیزه، روز کارگر روز همه ی ملت است…

روز کارگر بر همه کارگران و زحمتکشان صنعت CNG کشور خصوصا اپراتورهای جایگاهها که با وجود مخاطرات شغل خود با فداکاری، به مردم عزیزمان خدمات رسانی می نمایند،  مبارک باد.