دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

طرح رایگان گازسوز کردن خودروها

جهت ثبت نام در طرح رایگان گازسوز نمودن خودروها، از طریق سایت gcr.niopdc.ir اقدام فرمایید.