نحوه پرداخت بخشی از هزینه بازرسی-هوشمند سازی جایگاه های CNG

نحوه پرداخت بخشی از هزینه بازرسی برای دانلود  (کلیک کنید)