کارگروه جایگاه های CNG خصوصی با تجهیزات بلاعوض دولتی تشکیل گردید

با توجه به مصوبات هیأت مدیره انجمن CNG کشور مبنی بر تمرکز زدایی جهت استفاده از ظرفیت و نظرات جایگاه داران محترم و پیشبرد اهداف صنفی و شناسایی و رفع مشکلات جایگاه داران، کارگروه جایگاه های CNG با تجهیزات بلاعوض دولتی پس از کسب نظرات جایگاه داران محترم تشکیل گردید.

اعضای کارگروه به شرح زیر معرفی می گردد:

۱.جناب آقای بخشایی رئیس
۲.جناب آقای عطاپور نایب رییس
۳. جناب آقای علیزاده عضو
۴. جناب آقای کشاورز عضو
۵. جناب آقای خواجه بافقی عضو
۶. جناب آقای امیری عضو
۷. جناب آقای نیکنام عضو
۸. جناب آقای مس فروش عضو
۹. جناب آقای حمیدی عضو