کارگروه جایگاه های CNG خصوصی تشکیل گردید

با توجه به مصوبات هیأت مدیره انجمن CNG کشور مبنی بر تمرکز زدایی جهت استفاده از ظرفیت و نظرات جایگاه داران محترم و پیشبرد اهداف صنفی و شناسایی و رفع مشکلات جایگاه داران، کارگروه جایگاه های CNG خصوصی  پس از کسب نظرات جایگاه داران محترم تشکیل گردید.

اعضای کارگروه به شرح زیر معرفی می گردد:

۱ -جناب اقای دلیر ریس کارگروه
۲- جناب اقای جان محمدی نایب رییس گروه
۳- جناب اقای مقصودی عضو کارگزوه
۴- جناب اقای ثابتی عضو کارگروه
۵- جناب اقای حیدری عضو کارگروه
۶- جناب اقای عبدالله نژاد عضو کارگروه
۷- جناب اقای اصغریه لو عضو کارگروه
۸ جناب اقای علی خانی عضو کارگروه
۹- جناب اقای داداش زاده به عنوان عضو کارگروه