جلسه حضوری هیات مدیره با حضور بازرس انجمن

  1. جلسه هیات مدیره انجمن  با حضور بازرس انجمن جناب آقای مقداد کریم مقام برگزار شد.