درخواست در اولویت قرار گرفتن پرسنل جایگاههای CNG برای دریافت واکسن کرونا