جزییات اجرای طرح دو گانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی

مصاحبه جناب آقای مهندس باقری مدیر محترم طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با شبکه خبر