اطلاعیه

برای پیوستن به گروه واتساپ انجمن صنفی CNG کشور ، این پیوند را دنبال کنید.

https://chat.whatsapp.com/KOQbZnqeqpCAZcdhWeO7S1