پیام تسلیت

همکار گرامی ، جناب آقای مهندس طاهری

با نهایت تاسف و تاثر از فوت مادر گرامیتان آگاه شدیم. مراتب تسلیت ما را بپذیرید و ما را در غم خود شریک بدانید.
هیات مدیره انجمن صنفیCNGکشور