درخواست انجمن صنفی CNG کشور از وزرای محترم نفت و نیرو جهت جلوگیری از قطع برق جایگاههای سوخت رسانی CNG