درخواست انجمن صنفی cng کشور از وزرای محترم نفت و نیرو جهت جلوگیری از قطع برق جایگاههای cng