پرداخت بستانکاری جایگاه‌های سی‌ان‌جی گروه‌های ۵۲ و ۵۳