إِنَّـا لِـلَّـهِ وَ إِنَّـا إِلَـیْـهِ رَاجِـعُـونَ

إِنَّـا لِـلَّـهِ وَ إِنَّـا إِلَـیْـهِ رَاجِـعُـونَ

کـلُّ مَـنْ عَـلـیـهـا فَـان وَ یـبـقَـی وَجْـهُ رَبَّـک ذوالـجـلالِ والاکـرامِ

جـنـاب آقـای مهندس دهسنگی

اندوه از دست دادن “فرزند گرامیتان” چنان تلخ است که هیچ عبارتی را در این مقام یارای مرهم نهادن نیست. مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم، مغفرت و رحمت بی کران الهی و برای ‏بازماندگان صبر و سلامتی آرزومندیم.‏

روابط عمومی انجمن صنفی CNGکشور