مصاحبه رادیویی رئیس هیئت مدیره انجمن با رادیو اقتصاد