جایگاهداران و بهره برداران محترم جایگاههای CNG سراسر کشور

با توجه به قطعی های مکرر برق جایگاهها که موجب بروز ضرر و زیان شدیدی به جایگاهها شده است لطفا با تکمیل فرم زیر شکایات خود را جهت انجام پیگیری های لازم ثبت نمایید.