آیا به نظر شما اجرای طرح هوشمند سازی با روش قراردادن جایگاهها به عنوان گلوگاه تشخیص سلامت خودرو در جایگاهها امکانپذیر است؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...