چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

کارگروه ها

کار گروه تعمیر و نگهداشت جایگاه های CNG

آقای مهندس غلامحسین عیدی رئیس کارگروه

مشاهده بیشتر

کار گروه بهره برداری جایگاه های CNG

آقای مهندس اصغر ملکی رئیس کار گروه بهره برداری

مشاهده بیشتر